top of page

Recent RHS Registrations

D. Hunter Sunset = D. Shukri Star x Zip

D. Hunter Shadow = D. De Pablo x Sundance

D. Hunter River = D. Finale x speciosum

D. Hunter Moon Dust = D. Australian Ginger x Hunter Sand Dune

D. Hunter Legend = D. Australian Ginger x dolichophyllum